Към настоящия момент по данни на Световната здравна организация и Европейският център за контрол и превенция на заболяванията, се счита че причинителят на COVID-19 се предава посредством отделени при кихане и кашляне капчици в околната среда (аерозоли), както и при контакт със замърсени обекти от обкръжаващата среда, поради което препоръките за превенция на заболяването в обществото са насочени основно към прекъсване механизма на предаване на инфекцията чрез спазване на добра лична хигиена.

Въз връзка с това представям на Вашето внимание мерки с цел превенция на COVID-19 в детски, ученически и университетски колективи и други обучителни институции и организации, подготвени въз основа на насоките на Световната здравна организация и Детският фонд на ООН и Препоръките на Националния оперативен щаб създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България.

  • Ежедневно да се провежда инструктаж за спазване на лична хигиена - измиване на ръцете с топла вода и сапун за 20 сек., обучение по спазване на етикет на кихане и кашляне, изграждане на умения, така че децата/учениците да избягват да докосват устата и очите си. Ръцете трябва да се измиват преди и след ядене, след кихане, кашляне или почистване на носа, след посещение на тоалетната или когато са видимо замърсени. Медицинските специалисти и педагозите следва да оказват помощ на децата при усвояване техниката на миене на ръцете.
  • Осигуряване на достатъчно консумативи за хигиенно измиване на ръцете.
  • Осигуряване на достатъчно кошчета за отпадъци, на подходящи места, за изхвърляне на използвани хартиени кърпи за еднократна употреба.
  • При възможност и съобразно климатичните условия, да се провежда проветряване на класни стаи, учебни помещения и др.
  • Недопускане на деца и ученици с грипоподобна симптоматика в детски ясли, детски градини и учебни заведения. При поява на симптоми в рамките на деня, засегнатите лица следва своевременно да се изолират и да се предадат на родител за консултация с личния лекар.
  • Въвеждане на принципите на т. нар. социално дистанциране - предприемане на действия за намаляване събирането на лица на големи групи (напр. провеждане на открити уроци, тържества, преустановяване на извънкласни дейности, екскурзии, и др. масови мероприятия) и информиране на децата и учениците за намаляване на близки контакти и допир, ако не е необходимо. Създаване на организация за избягване струпване на родители в детските градини и училищата в началото и края на деня.
  • Предоставяне на информационни материали на деца, ученици и родители относно начините за предпазване от СОУГО-19 (хигиена на ръцете и респираторен етикет).
  • Поставяне на видни места в учебни стаи, зали и др. на информационни материали за правилно миене на ръце, кихане и кашляне и др.
  • Засилване на хигиенно-противоепидемичните мерки (трикратна дезинфекция в рамките на работния ден на дръжки на врати, парапети, повърхности, електрически ключове, санитарни възли и др.) в колективите.