Структури на органите на медицинска експертиза: 

 1. ТЕЛК - Общи заболявания гр.Монтана към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул. „Сирма Войвода“ № 4 и ТЕЛК - Общи заболявания гр.Лом към МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр.Лом, ул. Тодор Каблешков“ № 2;
 2. МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана; МБАЛ „Сити клиник Св. Георги” ЕООД гр. Монтана, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД гр.Лом и МБАЛ ЕООД гр.Берковица/ - 4 бр.
 3. Специализирана болница за рехабилитация - гр.Вършец - 1 бр.;
 4. Лечебни заведения /ЛЗ/ за извънболнична помощ – 272 бр.:

- ЛЗ за първична медицинска помощ – 77

- ЛЗ за първична дентална помощ – 93

- ЛЗ за специализирана медицинска помощ – 87

- ЛЗ за специализирана дентална помощ – 1

- Медицински център – 12

- Диагностично-консултативен център – 1

- Център за спешна медицинска помощ – 1


Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

ПЪРВИЧНО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

 • Заявление-декларация - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 ;
 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;
 • Медински протокол на ЛКК оригинал – Приложение № 9 към чл. 28, ал. 3
 • Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница- Ксерокопие; – Етапна епикриза- ОРИГИНАЛ ; Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването- Оригинал; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания-Оригинал;  – Протоколи за изписване на лекарства- Ксерокопие; – Документ за регистрация в КОЦ- Ксерокопие; –
 • Ксерокопие от рецептурна книжка
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 • Акт за раждане / за деца/ - ксерокопие

 

 • Набор за ТЕЛК, включващ картонена папка за оформяне на медицинско експертно досие (за лицата, които ще се явяват за пръв път за освидетелстване от ТЕЛК).

 

 • В случай, че работите е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.- 1 бр. – „Бл. МЗ № П 601/2008“

 

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

за

преосвидетелстване:

 

 • Заявление-декларация - Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 ; Попълва се на място в РКМЕ

 

 • Медицинско направление за ТЕЛК оригинал по образец – попълва се от личния - Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2;
 • Медицинска документация, включваща: –  Епикризи от пролежаване в болница; – Етапна епикриза;-Оригинал – Амбулаторни листове от консултации и прегледи от специалисти по профила на заболяването; – Резултати от лабораторни, образни и други и изследвания;  – Протоколи за изписване на лекарства; – Документ за регистрация в КОЦ; – Друга медицинска документация.
 • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) от личния лекар – ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК у дома;
 • Ксерокопие от рецептурна книжка
 • Последното ЕР на ТЕЛКксерокопие.
 • Акт за раждане - само за деца – ксерокопие
 • В случай, че работите е необходимо да представите производствена характеристика, попълнена от Вашия работодател.- 1 бр. – „Бл. МЗ № П 601/2008“

Документите за ТЕЛК се подават в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) към РЗИ – Монтана на адрес: гр.Монтана, пл. Жеравица 3 ет.1, кабинет № 106.

Работно време с граждани:  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314

 
 

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето

В него се извършват безплатни консултации на граждани, желаещи да се откажат от тютюнопушене.

Тютюнопушенето - рисков за здравето фактор. Той е и поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици.

Натрупаните научни данни сочат, че тютюнопушенето и пасивното пушене са пряк или косвен фактор за заболяемост и смъртност при повече от 25 вида заболявания. То има изключително голямо значение за възникването и по-тежкото протичане на най-сериозните и най-широко разпространени заболявания с обществена значимост като:

- онкологичните заболявания и по-специално рака на белите дробове, устата, устната кухина и фаринкса, хранопровода и ларинкса, трахеята и бронхите;      сърдечносъдовите заболявания - хипертонията, исхемичната болест на сърцето, мозъчно съдовата болест и атеросклерозата. Рискът от сърдечни заболявания при пушачите е от1.5 до 3 пъти по-висок, а вероятността за мозъчни инсулти при пушачите е от 2 до 4 пъти по-голяма. Опасността нараства с увеличаване на интензитета на пушенето;

- хроничните неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, астма и др.), като причинява 75% от заболяемостта и 80% от смъртността при тези заболявания.  Освен това тютюнопушенето:

- увеличава два пъти общата смъртност при тютюнопушачите;

- е основна причина за преждевременната смъртност във възрастта 35 - 64 години;

- намалява средната продължителност на живота, като само 54% от закоравелите тютюнопушачи достигат до 65годишна възраст, срещу 78% от непушачите.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

всяка сряда - 15.00 - 17.00ч

3400, гр. Монтана; пл. Жеравица”; ет. 4

тел.: 096/ 391 739

В услуга на гражданите, РЗИ Монтана разполага с:

 1. Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето
 2. Имунизационен кабинет, в който се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република българия.
 3. Регионална картотека за медицинска експертиза

Р Е Д

за подаване на сигнали, оплаквания и предложения в Регионална здравна инспекция - Монтана

        Гражданите и потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ – Монтана, имат възможност да подават сигнали, оплаквания, предложения и оценки относно дейността на РЗИ – Монтана и качеството на административното обслужване по следните начини:
1. Подаване на писмен сигнал или предложение до директора на инспекцията чрез деловодството на РЗИ – Монтана на адрес пл. “Жеравица” № 3, Център за административно обслужване и по пощата на същия адрес. Работно време – всеки работен ден от седмицата от 8.30 ч. до 17.00 ч.
2. Чрез обаждане на телефон (096) 391 711 или изпращане на факс (096) 300 541
3. По електронен път на адрес на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. Директорът на инспекцията, главният секретар и директорите на дирекции приемат и изслушват предложения и сигнали на гражданите и организациите в определени и предварително оповестени часове.
5. Всички предложения и сигнали се регистрират, независимо от формата на подаването им – писмени или устни, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща и подлежат на проверка.
6. На всички предложения и сигнали се отговаря писмено в 30-дневен срок, от получаването им, ако е посочено име и адрес на лице за контакт.

         Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

        Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

     

        Данни за Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

        Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

        Център за административно обслужване

        Адрес: гр. Монтана

        площад "Жеравица" №3, ет. 4

        Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        Телефон: 096 / 391 711, 096/391 712

        Работно време от 08:30 до 17:00, без прекъсване

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 1 – 3 ОТ ЗДОИ – СЪБРАНА ИЛИ СТАНАЛА ИЗВЕСТНА НА РЗИ - МОНТАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО: МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО;ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ЗНАЧИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ;ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС