Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция –Монтанае разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в интернет.

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1. Обща информация
        Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ -Монтана. В публичната част от регистъра е предоставена информациязаадрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.
2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Монтана в секция Публични регистри / Регистри

Обекти с обществено предназначение

Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат наMSExcel.
        Право на  достъп  до  on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Обща информация

        Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на областМонтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за дата на издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални методи, описание на практикуваните неконвенциални методи,регистрационен номер на книгата за посещения,адресна кабинета, дата на заличаване на регистрацията и основание за заличаването.

2. Ред за достъп       

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтана в секция Публични регистри / Регистри

Неконвенционални методи

Регистърът е в таблична форма.
        Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 


РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)

1. Обща информация

  Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в областМонтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), в случай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните обстоятелства.

2. Ред за достъп

Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Монтана секция Публични регистри / Регистри

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина  

Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на pdf. Право   на   достъп  до on-line  информацията  имат   всички   интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Обща информация

        Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ -Монтана. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяване на дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата).
2. Ред за достъп
        Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ –Монтана в секция Публични регистри / Регистри

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия“.

Регистърът е  в  таблична   форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel.
        Право на достъп  до  on-lineинформацията имат всички интересуващи се.  Документи   за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА

ДиректорРЗИ-Монтана