Процедура и заявление по предоставяне на достъп до оществена информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 41Ж И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА.

 

Повторно използване на информация от обществения сектор се предоставя при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешни правила за предоставяне на правото на достъп до обществена информация в РЗИ – Монтана.

  1. Подаване на искане за повторно използване на информация от обществения сектор

           Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане:         

  в Център за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ - Монтана, гр. Монтана 3400, пл. „Жеравица” № 3, ет.4;

 по електронен път на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

 по поща/куриер.

При заявено желание от Ваша страна, може да получите отговор от РЗИ - Монтана – също по електронен път.

Работното време на РЗИ – Монтана е всеки делничен работен ден от 08,30 - 17,00 часа с обедна почивка от 12.30 до 13.00 часа.

Работното време на Центъра за административно обслужване, находящ се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 3, ет.4 е от понеделник до петък, от 08.30 до 17.00 часа без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на Центъра за административно обслужване (ЦАО) продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

  1. Срокове за разглеждане на исканията за повторно използване на обществена информация

          

Директорът на РЗИ – Монтана разглежда искането в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията, но не по-късно от 14 (четиринадесетия) ден от получаване на искането.

Когато поисканата информация има значение за определен период от време, РЗИ – Монтана я предоставя в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

  1. Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

           Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Таксите за предоставяне за предоставяне на информация за повторно използване се определят с Тарифа, приета от Министерския съвет. След обнародване на тарифата, същата ще бъде публикувана на интернет страницата на РЗИ – Монтана.

4.          Решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

           В изготвените решения, с които се предоставя достъп до исканата обществена информация за повторно използване, задължително се посочват:

  • Степента на осигурения достъп до обществена информация;
  • Срокът, в който РЗИ - Монтана осигурява достъп до поисканата обществена информация - не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на решението от страна на заявителя;
  • Мястото, където ще бъде предоставен достъп до поисканата обществена информация;
  • Формата, под която ще бъде предоставен достъпа до поисканата обществена информация;
  • Дължимата сума за разходите по предоставяне на достъп до поисканата обществена информация, ако има такива.

Изготвените отговори със съответните решения се извеждат в деловодната система на РЗИ - Монтана със самостоятелен регистрационен номер, след което, директорите на дирекции организират предоставянето на исканата обществена информация по реда на ЗДОИ.

           Екземпляр от решението се връчва на заявителя, лично срещу подпис, или се изпраща по пощата с придружително писмо с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, в случаите, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира и съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване.

В случаите, когато закон забранява предоставянето на поисканата информация или искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ също може да се направи отказ.

Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред Административен съд - Монтана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.