Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

        Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

     

        Данни за Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

        Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

        Център за административно обслужване

        Адрес: гр. Монтана

        площад "Жеравица" №3, ет. 4

        Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        Телефон: 096 / 391 711, 096/391 712

        Работно време от 08:30 до 17:00, без прекъсване

 

Рейтинг на активната прозрачност 2020

Списък индивидуални административни актове, издавани от Директора на РЗИ - Монтана

Регистър на издавани от директора на РЗИ – Монтана Общи административни актове

Длъжностно лице, отговорно за предоставянето на обществена информация

 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2020 Г.

ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ-МОНТАНА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Заявление ДОИ

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ РЗИ – МОНТАНА

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ- Приложение 1  - Приложение 2 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ/ОТЧЕТИ

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА РЗИ - МОНТАНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – МОНТАНА, И ФОРМИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА, ЗА 2019 Г.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - МОНТАНА, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЗКИ И ЧЛ. 21 ОТ ППЗЗКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 41Ж И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 1 – 3 ОТ ЗДОИ – СЪБРАНА ИЛИ СТАНАЛА ИЗВЕСТНА НА РЗИ - МОНТАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО: МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО;ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ЗНАЧИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ;ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ ПО § 9 ОТ ЗЗКИ ДОКУМЕНТИ

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И ДРУГИ АКТОВЕ НА РЗИ - МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2018 Г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. в РЗИ - Монтана

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2016 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2015 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2014 г.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2013 г..

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2012 г..

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2011 г.