За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от Регионална здравна инспекция - Монтана, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ /изваждането е безплатно/ или Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Необходимо е да имате и безплатна регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/

След което използвайте Единния портал за достъп до електронни административни услуги, за да заявите Вашата услуга към Регионална здравна инспекция - Монтана: Услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция /това ще е линк към сайта на ДАЕУ, където ще са разработените електронни образци за заявяване на електронни административни услуги, предоставяни от Регионалните здравни инспекции/