За предоставяне на административни услуги по електронен път не се изисква прилагане на документ за платена такса, когато таксата е платена по електронен път.

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от Регионална здравна инспекция - Монтана, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ /изваждането е безплатно/ или Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Необходимо е да имате и безплатна регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/

След което използвайте Единния портал за достъп до електронни административни услуги, за да заявите Вашата услуга към Регионална здравна инспекция - Монтана: Услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция /това ще е линк към сайта на ДАЕУ, където ще са разработените електронни образци за заявяване на електронни административни услуги, предоставяни от Регионалните здравни инспекции/

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)