заповед № РД-01-330/04.12.2020 г.

Протокол за устно заявяване 

 

 

Списък на административните услуги,

предоставяни от РЗИ – Монтана

Уник. Идентиф.

Административна услуга 

Заявление

Срок на предоставяне

Такса

2

Предоставяне на достъп до обществена информация;

Заявление

14 дни

по електронен път – 0 лв.

на материален носител – според вида на носителя съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

258

Заличаванe бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

Заявление

 

7 дни

няма такса

259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план.

Заявление

14 работни дни

55 лв.

341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Заявление

В денят на подаване на заявлението

стойността на формулярите

466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

Заявление

Уведомление промяна

до 5 работни дни от подаване на заявлението

 

 

 

30 лв.

477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ;

Заявление

до 3 дни

6 лв, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК  и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

10 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

558

Издаване удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на Издаване удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Услугата не се предоставя, считано от 11.08.2023 г., на основание заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-451/11.08.2023 г.    

685

Издаване разрешение за съхранение продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Заявление

 

10 дни

няма такса

881

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

 

 

15 дни служебно

няма такса

882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение;;

Заявление

 

7 дни

няма такса

1088

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Заявление

 

7 дни

няма такса

1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната;

Заявление

Един ден

20 лв.

1102

Регистрация и заверка на лична здравна книжка;заверка на лична здравна книжка;

Заявление

В деня на заявяването

3 лв

1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Заявление 1336 - прекратяване по искане на ЛЗ.doc

Заявление 1336 - прекратяване при смърт или запрещение.doc

 

7 дни

0

1338

Издаване становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;;

Заявление

14 дни

63 лв.

1349

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия;

Заявление

14-дневен срок от извършване на проверка/ 14- дневен срок

200 лв. при регистрация

100 лв -при промяна

1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици;

Заявление

до 15 дни

18 лв.

1552

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение;

Заявление

14-дневен срок от извършване на проверка/ проверката се извършва до един месец

няма такса

1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.

Заявление

 

22 дни

 

125 лв.

1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Заявление

 

15 дни

 

100 лв.

1795

Издаване хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина;

Заявление

 

14 дни

 

123 лв

 1796

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Заявление

7 дни

10 лв.

1870

Издаване здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект;

Заявление

14 работни дни

65 лв.

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);

Заявление

 

14 дни

няма такса

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);

Заявлениe

 

14 дни

няма такса

2961 Издаване хигиенно заключение за проектна документация. Заявление 14 дни 65 лв.
3047 Издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шумстановищеИздаване на становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шумпоказателите за шум Заявление 10 дни

40 лв.

7 лв. за 1 точка - при констатирани несъотв. с наредбата

     

Списък на комплексни (вътрешни) административни услуги,

предоставяни от РЗИ – Монтана

Уник. Идентиф. Административна услуга  Заявление Срок на предоставяне Такса
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци; Заявлението се подава в съответната РИОСВ 14 дни 43 лв.
961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ   14 дни няма такса 
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; Заявлението се подава в ИАЛ 14 дни 93 лв.
 1660 Издаване удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;  

Заявление за издаване на разрешение 

Заявление за промяна в регистрацията

20-дневен срок служебно се изпраща в едноседмичен срок на ИАМН 

134 лв.

  
 2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствeни продукти.становище за унищожаване на лекарствeни продуктиИздаване на становище за унищожаване на лекарствeни продукти.

Заявление

 21 дни  

33 лв

 
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Заявление за Регистрация

Заявление за Пререгистрация

Заявление за Заличване

Декларация

Електронна форма

13 дневен служебно се изпраща на ИАМН 92 лв.