заповед № РД-01-330/04.12.2020 г.

Протокол за устно заявяване 

 

 

Списък на административните услуги,

предоставяни от РЗИ – Монтана

Уник. Идентиф.

Административна услуга 

Заявление

Срок на предоставяне

Такса

2

Предоставяне на достъп до обществена информация;

Заявление

14 дни

по електронен път – 0 лв.

на материален носител – според вида на носителя по заповед на министъра на финансите ЗМФ-1472/29.11.

2011 г

258

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

Заявление

 

7 дни

няма такса

259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план;

Заявление

14 дни

55 лв.

341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Заявление

В денят на подаване на заявлението

стойността на формулярите

466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

Заявление

Уведомление промяна

до 5 работни дни от подаване на заявлението

 

 

 

30 лв.

477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ;

Заявление

до 3 дни

6 лв, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК  и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

10 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

558

Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

Заявление

до 7 дни/ курс на обучение изпит

курс, изпит и удостоверение – 259 лв.

685

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

Заявление

 

10 дни

няма такса

881

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

 

 

15 дни служебно

няма такса

882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение;

Заявление

 

7 дни

няма такса

1088

Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Заявление

 

7 дни

няма такса

1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната;

Заявление

Един ден

20 лв.

1102

Регистрация и заверка на лична здравна книжка;

Заявление

В деня на заявяването

3 лв

1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина; и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

Заявление 1336 - прекратяване по искане на ЛЗ.doc

Заявление 1336 - прекратяване при смърт или запрещение.doc

 

7 дни

0

1338

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;

Заявление

14 дни

63 лв.

1349

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия;

Заявление

14-дневен срок от извършване на проверка/ 14- дневен срок

200 лв. при регистрация

100 лв -при промяна

1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици;

Заявление

до 15 дни

18 лв.

1552

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение;

Заявление

14-дневен срок от извършване на проверка/ проверката се извършва до един месец

няма такса

1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби;

Заявление

 

22 дни

 

125 лв.

1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

Заявление

 

15 дни

 

100 лв.

1795

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина;

Заявление

 

14 дни

 

123 лв

 1796

Издаване на свидетелство за имунизационно състояние;

Заявление

7 дни

10 лв.

1870

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект;

Заявление

14 дни

65 лв.

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3);

Заявление

 

14 дни

няма такса

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2);

Заявлениe

 

14 дни

няма такса

2155

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

Заявление

В денят на подаване на заявлението

няма такса

2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация; Заявление 14 дни 65 лв.
3047 Издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шум Заявление 10 дни

40 лв.

7 лв. за 1 точка - при констатирани несъотв. с наредбата

     

Списък на комплексни (вътрешни) административни услуги,

предоставяни от РЗИ – Монтана

Уник. Идентиф. Административна услуга  Заявление Срок на предоставяне Такса
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци; Заявлението се подава в съответната РИОСВ 14 дни 43 лв.
961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ   14 дни няма такса 
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; Заявлението се подава в ИАЛ 14 дни няма такса
 1660  Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки;  Заявление 20-дневен срок служебно се изпраща в едноседмичен срок на ИАМН 

134 лв.

  
 2241  Издаване на становище за унищожаване на лекарствeни продукти;  Заявление  21 дни  

33 лв

 
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Заявление за Регистрация

Заявление за Пререгистрация

Заявление за Заличване

13 дневен служебно се изпраща на ИАМН 92 лв.