На основание Наредба № 7 за продажбата на движими вещи – частна държавна собственост, чл. 9, т. 24 и 25 и чл. 10 от Устройствения правилник на РЗИ

НАРЕЖДАМ:

 

І. Определям за продажба следната движима вещ, собственост на РЗИ – Монтана:

1. Лек автомобил Опел Астра с регистрационен № М 9726 АТ, № на двигател: Z14XEP19FV5230; рама №: W0L0TGF696G016278, с начална цена 1163 лв.

2. Лек автомобил Опел Зафира с регистрационен № М 1152 ВН, № на двигател: Z16XE02:H7477; рама №: W0L0TGF7512132962, с начална цена 855 лв.

ІІ. Определям за организирането и провеждането на търг с тайно наддаване за продажбата на вещта по т. І комисия в състав:

Председател: Станислава Стоянова – директор дирекция АПФСО

и членове:

1. Полин Гълъбова – юрисконсулт, дирекция АПФСО;

2. Жина Манчевска – главен счетоводител, дирекция АПФСО.

ІІІ. Търгът по т. ІІ. от заповедта да се проведе на 25.04.2023 г. от 14 часа.

ІV. Оглед на автомобила може да се извършва от 13.04.2023 г. до 24.04.2023 г. от 14 ч. до 16 ч. на паркинга на МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.

Краен срок за оглед 24.04.2023 г.  

Краен срок за приемане на оферти 12 ч. на 25.04.2023 г.

V. До участие в търга ще бъдат допуснати кандидати с внесен депозит в касата на РЗИ – Монтана в размер на 10% от първоначалната цена на обявената за продажба движима вещ, документ за самоличност за физическите лица или удостоверение от Агенцията по вписвания за юридическите лица. След приключване на търга депозита на неспечелилите участници се връща по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.

VІ. Резултатите от търга ще бъдат официално обявени до 17 часа на 25.04.2023 г.

VІІ. Обявеният за спечелил търга следва да внесе изцяло цената на движимата вещ в тридневен срок от приключване на търга на каса или по сметка на РЗИ – Монтана. При неизпълнение на горното условие, комисията предлага на втория в класирането да заплати предложената от него цена и задържа депозита на първия класиран.

Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ – Монтана и да се постави на видно място на информационното табло на 4 етаж в сградата в Инспекцията.

Копие от заповедта да се връчи на лицата за изпълнение, младши експерт АПФСО за архив