МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

 

З А П О В Е Д

На основание Наредба № 7 за продажбата на движими вещи – частна държавна собственост, чл. 9, т. 24 и 25 и чл. 10 от Устройствения правилник на РЗИ

НАРЕЖДАМ:

 

І. Определям  за продажба следната движима вещ, собственост на РЗИ – Монтана:

1. Лек автомобил Опел Астра с регистрационен № М 0578 АТ, № на двигател: X16XEL02JT6556; рама №: W0L0TGF48X6078821, с начална цена 1020 лв.

ІІ. Определям за организирането и провеждането на търг с тайно наддаване за продажбата на вещта по т. І комисия в състав:

Председател: Станислава Стоянова – директор дирекция АПФСО

и членове:

            1. Полин Гълъбова – юрисконсулт, дирекция АПФСО;

            2. Жина Манчевска – главен счетоводител, дирекция АПФСО;

ІІІ. Търгът по т. ІІ. от заповедта да се проведе на 07.07.2022 г. от 14 часа.

ІV. Оглед на автомобила може да се извършва от 24.06.2022 г. до 06.07.2022 г. от 14 ч. до 16 ч. на паркинга на МБАЛ „д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.

Краен срок за оглед 06.07.2022 г.   

Краен срок за приемане на оферти 12 ч. на 07.07.2022 г.

V. До участие в търга ще бъдат допуснати кандидати с внесен депозит в касата на РЗИ – Монтана в размер на 10% от първоначалната цена на обявената за продажба движима вещ, документ за самоличност за физическите лица или удостоверение от Агенцията по вписвания за юридическите лица. След приключване на търга депозита на неспечелилите участници се връща.

VІ. Резултатите от търга ще бъдат официално обявени до 17 часа на 07.07.2022 г.

VІІ. Обявеният за спечелил търга следва да внесе изцяло цената на движимата вещ в тридневен срок от приключване на търга на каса или по сметка на РЗИ – Монтана. При неизпълнение на горното условие, комисията предлага на втория в класирането да заплати предложената от него цена.

Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ – Монтана и да се постави на видно място на информационното табло на 4 етаж в сградата в Инспекцията.

Копие от заповедта да се връчи на лицата за изпълнение, главен експерт АПФСО за архив.