МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-330

гр. Монтана 04.12.2020 г.

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на РЗИ, във връзка с Постановление № 311/20.11.2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. и писмо на главен държавен здравен инспектор с вх. № 03-1270/30.11.2020 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. При извършване на допълнителни проверки, които се налагат от констатирано несъответствие с установените изисквания при извършване на официален контрол или по сигнал и жалби на граждани в обекти, контролирани от РЗИ – Монтана, директорът на съответната дирекция да изготви докладна, която след одобрението на директора на РЗИ – Монтана, да се свежда до знанието на проверявания подконтролен обект и главен специалист-касиер Д АПФСО за заплащане на изчислената такса, съобразно броя на служителите и времето в часове, необходими за извършване на проверката. 

ІІ. Таксата по т. І. да се изчислява от главен специалист-касиер в Д АПФСО, съобразно одобрената докладна от директора на РЗИ – Монтана.

ІІІ. Проверяваният подконтролен обект по т. І. да се уведомява за дължимата такса от съответната контролираща дирекция.

ІV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николет Белчева – главен секретар при РЗИ – Монтана.

V. Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ – Монтана.

Заповедта да се връчи на директорите на дирекции ОЗ, МД и АПФСО, дирекция НЗБ за сведение, изпълнение и запознаване на всички служители, главен секретар за контрол и главен експерт дирекция АПФСО за архив.

 

 

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА

Директор РЗИ –  Монтана