Физическата активност подобрява емоционалното благополучие

  • Намалява честотата и тежестта на депресивните състояния
  • Намалява безпокойството,подобрява съня (подобрява способността за отпускане)
  • Повишава самочувствието

Всеки вид физическа активност, която подобрява здравето, физическия и функционалния капацитет на индивида, без това да води до излишен риск и увреж-дания.
Такива могат да бъдат всички видове ежедневна физическа активност, включително, но не и задължи-телно, спорта.
Физическата активност трябва да бъде с „умерена” или „висока” интензивност, за да укрепва здравето
Физически активен начин на живот = здраве и дълголетие