УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо изх. №03-08-708/17.07.2019 г. от Министерство на здравеопазването, относно извършени проверки и наблюдение за предоставянето на административни услуги по метода „таен клиент“, Ви уведомяваме, че са установени нарушения в процеса по издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3/11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи.  

В тази връзка Ви информираме, че е необходимо да се спазват стриктно изискванията на Наредба №3/2011 г. , според които физическата годност на водачите на МПС и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез медицински преглед, като се издава съответното заключение.