В изпълнение на Заповед № РД – 01 – 62 от 21.01.2020 г. за обявяване на епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Монтана, продължаващото покачване на заболяемостта от грип и ОРЗ и проведено заседание на 24.01.2020 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, със заповед № РД-01-64/24.01.2020 на Директора на РЗИ – Монтана е наредено преустановяването на образователно-възпитателния процес в училищата, Центровете за подкрепа за личностно развитие и Центровете за специална образователна подкрепа на територията на област Монтана до 29.01.2020 г. включително.

 

Заповед