УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

1659 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

465 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Утвърдените образци на заявления и електронна форма на допълнително приложение № Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация са налични на сайта на ИАМН,  както и в Центъра за административно обслужване и сайта на РЗИ – Монтана.

Уведомявам Ви, че всички неприключени преписки ще бъдат преразгледани по новия ред, като лечебните заведения, които са подали документи по стария ред  няма да заплащат такса, но следва да допълнят заявлението си с новите изискуеми документи:

  • списъци на електронен и хартиен носител по образец №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 с декларативен характер;
  • копие на трудов/граждански/друг вид договор относно правоотношенията на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение.

Издадените преди 23.01.2024 г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.

Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията чрез РЗИ по новите образци.

Заявления:

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

Образец на заявление по адм. услуга 1335

Образец на заявление по адм. услуга 1659

Образец на заявление по адм. услуга 465