В изпълнение на дейностите по приетата с Решение № 278/05.05.2022 г. от Министерския съвет Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030 г. и Националния план за действие за периода 2022-2023 г. Министерство на здравеопазването предоставя на област Монтана за безвъзмездно ползване през 2023 г. един брой мобилен педиатричен кабинет на РЗИ – Монтана.

За целта РЗИ – Монтана ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на определените от МЗ профилактични педиатрични прегледи в населени места с преобладаващ брой здравнонеосигурени лица от ромски произход и такива със затруднен достъп до лечебни заведения от област Монтана.

Целта е да се подобри здравния статус на уязвимите групи, принадлежащи към етническите малцинства и подобряване на достъп до медицинска помощ в общността.

Подробна информация за предстоящите профилактични педиатрични прегледи ще бъде публикуванав, след направен избор на лечебно заведение за болнична помощ и предоставен график за предстоящите прегледи в определени населени места.