За периода 20-24 февруари 2023 г. във връзка с изпълнение на дейности по:
 Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 –
2025 г.,
 Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в
Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
 Психично здраве.
 Национална програма за профилактика на оралните заболявания от 0 до 18
години в Република България 2021-2025 г.
Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните
обучения сред деца и ученици на територията на град Монтана:

 Обучения в IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Монтана с ученици от VII а клас на
тема: „Вредата от употребата на енергийни напитки и райски газ“ и
„Рискови фактори – превенция“;
 Обучения в ДГ №11 „Изгрев“ гр. Монтана с децата от IV група на тема:
„Препоръки за здравословно хранене“ и „Здрави зъбки“ ;
 Обучения във II СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана с ученици от VI а и VII б
клас на теми: „Рискови фактори – превенция“, „Рискови фактори – алкохол
и наркотици предпоставки за ПТП“ и „Вредата от употребата на енергийни
напитки и райски газ“;
 Участие в родителска среща и указване на методическа помощ сред
родители на деца и персонала от ДГ№4 „Калинка“ гр. Монтана.
На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени
здравно - образователни и информационни материали.

1234