Регионална здравна инспекция – Монтана

 обявява конкурс за рисунка на тема 

Здравето – мисия на всички

 

            С цел насърчаване и поддържане на позитивното и здравословно мислене при децата, Регионална здравна инспекция - Монтана организира конкурс за рисунка на тема Здравето - мисия на всички.

 

 

Право на участие в конкурса имат:

  • деца от детските градини на територията на област Монтана - на възраст от 3 до 6 години;
  • деца от училища и гимназии на територията на област Монтана - на възраст от 7 до 17 години.

Начало на конкурса: 30.09.2022г.

Срок за предоставяне на материалите: до 14.10.2022г., вкл.

Вашите рисунки, олицетворяващи виждането и мисленето ви по така зададената тема може да предоставите лично или чрез родител/настойник, респективно класен ръководител, в РЗИ - Монтана на адрес: гр. Монтана, пл. “Жеравица” № 3, ет. 4 в Центъра за административно обслужване (ЦАО) или чрез лицензиран пощенски оператор на същия адрес - за конкурс Здравето - мисия на всички.

 

При предоставяне на конкурсната творба, моля да имате предвид, че същата следва да съдържащи информация за имена, години, училище и клас на съответния участника.

Предмет на оценяване

Назначена конкурсна комисия ще оцени и класира рисунките съобразно съответствието им с темата, проявеното творческо въображение, оригиналност и естетическо оформление, въздействие на рисунката.

Резултатите ще бъдат оповестени на страницата на РЗИ - Монтана в седемдневен срок от изтичане срока за представяне на творбите.

Класираните на първо, второ и трето място шест рисунки от обособените две възрастови групи  /за участници  на възраст от 3 до 6 години, респективно от 7 до 17 години/ ще получат награди, свързани с физическата активност и подобряване на физическото здраве!

Всички останали ще получат грамота за участието си и проявената творческа ангажираност!

Екипът на РЗИ - Монтана пожелава успех на участниците в конкурса!