КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в дирекция „Надзор на заразните болести”

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-15-08-22/03.09.2019 г. на директора на РЗИ – Монтана,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в дирекция „Надзор на заразните болести”

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Оперативна:

Контролна:

Взема участие в организация, планиране, провеждане и контрол на дейности по национални и регионални програми в областта на профилактиката и борбата със заразните и паразитните болести.

Издаване на предписания за извършване на задължителни мероприятия и съставяне на актове за констатирани нарушения 

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Минимална степен на завършено образование – висше;
  • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
  • Минимален професионален опит: 2 години или минимален ранг ІV младши;

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността: Няма специфични изисквания.

2.5. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията.

Професионална област – Здравеопазване и спорт

Професионално направление – Медицина; Здравни грижи

2.6. Кандидатите да притежават:

Кандидатите да познават следните закони и подзаконови актове по тяхното приложение:

- Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, Закон за управление на отпадъците, Наредба № 15 за имунизациите в Република България, Закон за държавния служител, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Административнопроцесуален кодекс, Устройствен правилник на РЗИ.

2.7. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 605 лева; 

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и/или специалност и допълнителна квалификация;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Копие от документ, удостоверяващ придобит ранг на държавен служител.     

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, Гише за административно обслужване.

Лице за контакти: Силвия Костова – главен експерт в дирекция АПФСО, телефон 0882301031. 

Срок за подаване на документи: от 04.09.2019 г. до 16.09.2019 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на ІV-ти етаж в сграда на инспекцията. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Печат