Изменение и допълнение на Наредба за медицинска експертиза, ДВ бр. 59/17.07.2021г

ПМС № 225/ 12.07.2021г. pdf