ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Епидемична обстановка в област Монтана

За месец февруари 2019 г. в Дирекция НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 139 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 79  за месец  февруари 2018 г.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 55 заболявания, срещу 35 за отчетния месец на предходната година. От тях: 

  • Гастроентерити, ентероколити – 53 случая, срещу 34 за предходната година;
  • Остър вирусен хепатит – 2 заболели през месец февруари 2019 г., спрямо 1 случай през отчетния месец на 2018 г. 

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 83 случая, срещу 43 заболели за отчетния месец на предходната година. От тях: 

  • Варицела – 73 заболели, спрямо 33 случая през месец февруари 2018 г.;
  • Скарлатина – 4 заболели, спрямо 8 през месец февруари 2018 г.;
  • Туберкулоза – 6 регистрирани случая през месец февруари, спрямо 2 заболели през февруари 2018 г. 

През отчетния период няма регистрирани случаи на Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г., както и през същия период на 2018 г. 

         От групата на трансмисивните инфекции през месец февруари 2019 г. няма регистриран  случай, както и през отчетния месец на 2018 г. 

От групата на полово предаваните инфекции е регистриран 1 случай на Сифилис.        

През м. февруари 2019 г. на територията на област Монтана, няма регистрирани потвърдени случаи на морбили.  

          Заболяемостта от грип и ОРЗ, през отчетния месец, за гр. Монтана е както следва: 

04.02.2019 г. – 10.02.2019 г. – 65,66 на 10 000 души  население, спрямо 136,53 на 10 000    души  население за периода 05.02 – 11.02.2018 г.;

11.02.2019 г. – 17.02.2019 г. – 42,93 на 10 000 души  население, спрямо 85,01 на 10 000 души  население за периода 12.02 – 18.02.2018 г.;

18.02.2019 г. – 24.02.2019г. – 17,68 на 10 000 души  население, спрямо 64,40 на 10 000 души  население за периода 19.02 – 25.02.2018 г.;

25.02.2019 г. – 03.03.2019 г. – 32,83 на 10 000 души население, спрямо 59,25 на 10 000 души  население за периода 26.02 – 04.03.2018 г.; 

Здравните инспектори от Д НЗБ са извършили 558 проверки на здравни и лечебни заведения.  Оказани са 89 броя организационно-методична помощ

Извършени са 97 епидемиологични проучвания. Издадени са 146 предписания и 2 свидетелства за имунизационно състояние. Извършена е една проверка по заявление за регистрация на нов обект, за което е оформен протокол за съответствие.

   През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1335 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 356 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция, 172 проби за контрол на асептика, 9 проби за химичен контрол на използвани биоцидни препарати и 30 проби за санитарна паразитология. От тях няма проби с отклонения от стандартите.

   В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини за обезпечаване на имунизационния обхват и консумативи за еднократна употреба. За периода на лечебните заведения са отуснати 2354 ваксини и 1680 спринцовки с игли за еднократна употреба.        

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец февруари в отдел ДЗК са извършени 529 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 298 бр. проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето на човека. Издадени са 4 заповеди за заличаване на обекти, 2 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставени са 3 бр. актове и 1 бр. издадено наказателно постановление на стойност 100 лв. 

Лабораторни изследвания 

Информация за качеството на питейната вода:   

За текущият период са взети 15 броя проби питейни води от централното водоснабдяване. От тях са извършени 13 анализа по микробиологични показатели. От пробите 4 броя са показали отклонения от стандартите. Предприети са мерки за отстраняване на нередностите. Съставен е един акт за установяване на административни нарушения.

Извършени са и 11 анализа по химични показатели, при тях няма отклонения от стандартите.


Печат